Canyon Team Vlaanderen vzw

Uitleg over de Algemene Vergadering

(executive summary)

  • Toegetreden lid: iedereen die lidgeld betaald heeft aan KBF. Heb je een CTV lidkaart? Dan ben je toegetreden lid.
  • Vast lid: toegetreden lid dat zich wilt inzetten voor de club. Vaste leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen de bestuursleden verkiezen (of afzetten).
  • Bestuurslid (Raad van Bestuur, RvB): vast lid dat het beleid uitstippelt en op dagelijkse basis uitvoert. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De RvB komt vier tot zes keer per jaar samen.
  • Algemene Vergadering (AV): de verzameling van de vaste leden. De vaste leden komen één keer per jaar samen, dit noemt men dan de AV. De AV bepaalt de koers van het schip, en de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het roer effectief in de juiste richting staat en het schip niet op de klippen vaart.

Long read…

Wat is een toegetreden lid?
Iedereen die zijn lidgeld aan KBF betaald heeft, krijgt een lidkaart van KBF en is toegetreden lid. Het gaat hier om sporters die louter lid willen zijn van de sportclub om te sporten. Toegetreden leden kunnen uiteraard een handje helpen bij evenementen, maar zij hebben geen inspraak in de werking van de club. Zij mogen niet meestemmen over de werking van de club.

  • Een voorbeeldje: Tim is toegetreden lid van CTV vzw. Tim is lid geworden om opleiding te volgen en om mee te doen met de BBQ. Tim heeft geen tijd en/of zin om zelf een evenement te organiseren. Bij de BBQ helpt Tim wel om de tafels af te ruimen, maar engageert zich niet om dat volgend jaar opnieuw te doen.

Wat is een effectief lid?
Een effectief lid is ook wel gekend als vast, werkend, werkelijk of actief lid. Niet te verwarren met toegetreden lid. Een toegetreden lid heeft géén stemrecht op de algemene vergadering. Vaste leden hebben de intentie om mee het beleid te bepalen, om mee te helpen om de club te doen groeien, en hebben wél stemrecht op de algemene vergadering. Vaste leden kunnen zich bijvoorbeeld ook inzetten als lesgever, begeleider/organisator van een treffen, in een sporttechnische cel, promotie-team, comité om de BBQ te organiseren, enzovoort.

Het verschil tussen een toegetreden lid en een vast lid is dus vooral een engagement. Door vast (effectief) lid te worden geef je aan je te willen inzetten op langere termijn. Er is geen limiet aan het aantal vaste leden. Iedereen die toegetreden lid is (dwz lidgeld betaald heeft aan KBF), kan vast lid worden.

  • Een voorbeeldje: Veerle is al enkele jaren lid van CTV en heeft al meerdere treffens meegedaan. Zij vindt het jammer dat CTV nog nooit een treffen in de Sierra de Guara heeft georganiseerd, en vindt dat dat op de agenda van volgend jaar hoort. Veerle wordt vast lid en neemt de taak op zich een treffen in de Sierra de Guara te organiseren. Zij zoekt een geschikte streek, zoekt een gîte, vraagt prijzen op, en maakt wat reclame. Zij vraagt (en krijgt) hierbij hulp van de Raad van Bestuur. Veerle berekent de prijs per persoon, en dat er 8 tot 12 mensen kunnen meegaan. De Raad van Bestuur bekijkt dit en beslist dat de gîte kan gereserveerd worden als Veerle minimum 6 deelnemers kan garanderen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel risico.

Wat is de bestuursraad?
De raad van bestuur (of bestuursraad) is het uitvoerend orgaan binnen de vzw. De leden van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 15 (vaste) leden. Bestuursleden worden aangeduid voor een periode van drie jaar.

Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar. Op deze bestuursvergaderingen beslist de raad van bestuur welke treffens en opleidingen we organiseren, hoe we dat praktisch aanpakken, wie lesgevers optrommelt, wie de gîte reserveert, enz. De raad van bestuur waakt erover dat de evenementen niet verlieslatend zijn, en in goede banen geleid worden.

De bestuursleden nemen hun beslissingen autonoom, maar moeten rekenschap afleggen aan de Algemene Vergadering (dwz aan de andere vaste leden die niet in het bestuur zitten). De RvB houdt ook contact met KBF, en met andere canyoningclubs. De RvB zorgt ervoor dat de wettelijke beperkingen (bv Sabam betalen, boekhouding in orde,…) gerespecteerd worden. De bestuursleden contacteren lesgevers, reserveren de gîtes en campings voor de treffens, leggen de agenda vast, enz. De raad van bestuur houdt ook de boekhouding bij, en komt enkele keren per jaar samen om te vergaderen.

  • Een voorbeeldje: Rob, Vincent en Bieke zijn bestuurslid. Zij zorgen ervoor dat de treffens en opleidingen in goede banen geleid worden. Vincent volgt de inschrijvingen voor de BBQ op en beslist dat de BBQ 12 euro moet kosten en dat er à volonté champagne en oesters voorzien moeten worden. Bieke organiseert de opleiding Zelfstandig Canyoneer en reserveert de klimtoren van Buggenhout voor vijf zondagen in het voorjaar.

Wat is de algemene vergadering?
De algemene vergadering is het hoogste orgaan in een VZW. De algemene vergadering is namelijk de plaats waar beleidsbeslissingen genomen worden, zoals het aanduiden (of afzetten) van de bestuursleden, het bepalen van het beleid, beslissen in welke richting onze vzw gaat, wijzigingen in de statuten goedkeuren of afwijzen.

De effectieve leden vormen samen de algemene vergadering, en enkel de effectieve leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. De algemene vergadering is als het ware het wetgevend orgaan binnen de vzw. De algemene vergadering van Canyon Team Vlaanderen vzw vindt één keer per jaar plaats, en gaat door op de derde dinsdagavond van oktober, in het Huis van de Sport. Deze vergadering is openbaar, maar u moet zich aanmelden, en enkel vaste leden hebben stemrecht.

  • Een voorbeeldje: Rob, Vincent en Bieke leggen de jaarcijfers voor op de AV. Hieruit blijkt dat de club een verlies heeft gedraaid omdat de RvB oesters en champagne heeft laten serveren op de BBQ terwijl er daar geen budget voor was. De club heeft ook een boete gehad omdat er muziek gespeeld werd tijdens de techniekdagen waarvoor er geen Sabam betaald is. De vaste leden (dwz de AV) beslissen dat twee van drie leden van de RvB een tweede kans krijgen, maar verlengt het mandaat van Vincent niet. Veerle stelt zich kandidaat bestuurslid en wordt verkozen door de AV. Vincent wordt terug gewoon vast lid, maar is geen bestuurder meer.

Hoe kan ik me kandidaat stellen als vast lid of kandidaat-bestuurder?
Kandidaat-bestuurders en effectieve leden kunnen hun kandidatuur schriftelijk indienen op de zetel van de vereniging (Canyon Team Vlaanderen vzw, Kroonstraat 52, 3018 Wijgmaal), of via een email aan info@canyonteamvlaanderen.be. De kandidatuur moet uiterlijk drie weken vóór de algemene vergadering ingediend zijn. Let op, het is noodzakelijk om uw lidnummer (zie KBF lidkaart) te vermelden. Kandidaten moeten op het ogenblik van de algemenevergadering vanzelfsprekend in orde zijn met hun CTV-lidmaatschap bij KBF (make sure those bills are paid!). Via deze link leest u hoe u lid kan worden van CTV.

De statuten van Canyon Team Vlaanderen
De statuten vinden jullie terug op de website van de FOD justitie: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm. Hieronder vinden jullie de rechtstreekse link naar de oprichtingsakte en statuten:

Interessante links

Geef een antwoord